02.01.2016 தென் இந்தியாவைச் சேர்ந்த மார்க்க மேதை அபூதலாயில் அல்லாமா ஷெய்க் அப்துல்லாஹ் ஜமாலி அவர்கள் அக்கரைப்பற்று மஹ்ழறத்துல் காதிரிய்யா ஜும்ஆ பள்ளிவாசலுக்கு விஜயம் செய்தார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *