Archives

Flag Hoisting 2017

அக்கரைப்பற்றில் அமைந்துள்ள நூறுல் இர்பான் அரபுக்கலாசாலை மற்றும்  ஸாவியத்துல் ஹல்லாஜிய்யா ஆகியவற்றின் ஸ்தாபகர் அஷ்-ஷெய்க் அல்குத்ப் அஸ்ஸெய்யித் ஹல்லாஜுல் மன்ஸூர் (றஹ்) அவர்களின 13வதும்

அன்னாரின் ஆத்மீகத் தந்தை அஷ்-ஷெய்க் அல்குத்ப் அஸ்ஸெய்யித் முஹம்மத் ஜலாலுத்தீன் (றஹ்) அவர்களின் 50 வதும்

நினைவு தினங்களை முன்னிட்டு

அக்கரைப்பற்று மஹ்ழறத்துல் காதிரிய்யா ஹல்லாஜ் மகாம் ஜும்ஆப் பள்ளிவாசலில் கடந்த 2017.09.03 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கொடியேற்றப்பட்டு நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாயின. மேற்படி நிகழ்வில் நாட்டின் பல பாகங்களிலிருந்தும் வந்திருந்த முரீதீன்கள் முஹிப்பின்கள் கலந்து சிறப்புத்தனர்

அதனைத் தொடர்ந்து 2017.09.12  ஆம் திகதி வரை தினமும் மார்க்க உபந்நியாசங்கள் இடம் பெற்று 2017.09.13 மாலை 03 மணியளவில் கதமுல் குர்ஆன் தமாமும் 2017.09.14 கந்தூரி வைபவமும் நடைபெறவுள்ளன.

மேற்படி நிகழ்வுகள் அனைத்தும் சங்கைக்குரிய குத்புனா ஹல்லாஜுல் மன்ஸூர் (ரஹ்) அவர்களின் ஏக கலீபா அல்குத்ப், அஸ்ஸெய்யித் அஷ்ஷெய்க், ஷம்சுல் உலமா பஹ்றுல் இல்ஹாம் அப்துல் மஜீத் பின் அப்துஸ்ஸமத் ஆலிம் மக்கத்தார் (ரஹ்) காதிரி, ஜிஷ்தி, றிபாஇ, நக்ஷபந்தி அவர்களின் வழிகாட்டலின் கீழ்

ஹல்லாஜுல் மன்ஸூர் (ரஹ்) அவர்களின் திருப்பேரர் சங்கைக்குரிய அஸ்ஸெய்யித் முஹம்மத் மஃறூப்  தங்கள் அவர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ்  நடைபெறுகின்றன.

       

A Matrilineal Sufi Shaykh in Sri Lanka……

By : Prof. Dennis B. McGilvray
Department of Anthropology, University of Colorado, Boulder, CO, USA
from South Asian History and Culture

Professor. Dennis

This article explores the influence of local concepts of matrilineal kinship and descent through women in the construction of a modern Sufi silsila (an authorized ‘chain’ of spiritual and genealogical ancestry) in Sri Lanka. Makkattar Vappa, a popular Sufi shaykh in the Tamil-speaking eastern region of the island, asserts hereditary maulana (sayyid) status as a member of the Prophet’s household descent group (ahlul bayt) by means of close genealogical linkages to a locally enshrined saint of Yemeni family ancestry traced through several women, including his mother, his father’s mother, and his wife. The kinship system here is Dravidian in structure, but with a matrilineal emphasis that is seen today in the administration of Hindu temples and Muslim mosques by matrilineal clan elders, and in the negotiation of matrilocal marriages based upon women’s pre-mortem acquisition of dowry property in the form of houses and paddy lands. The shaykh in question is himself the successor Kālifā of a Sufi order (tāriqā) based in Androth Island, Lakshadweep, a similarly matrilineal society located off the west coast of India. In his prior career, he was an art and drama teacher in a local government school, and his style of Sufi leadership continues to be pastoral and pedagogical in tone. This, together with a strong base of support from former students, has enabled him to escape the sort of stridently anti-Sufi violence that has erupted in Muslim communities elsewhere in the region. His awareness of anthropological research on matrilineal kinship and marriage patterns in this part of the island may have encouraged him to trace his sayyid silsila through both male and female genea-logical connections.

Keywords: Sufi; sayyid; religion; kinship; Sri Lanka

Muslim matriliny in Sri Lanka

Sri Lanka’s Muslims or ‘Moors’, 9% of the total population and overwhelmingly Sunni and Shafi’i in Islamic heritage, make up roughly 50% of the Tamil-speaking population in the Eastern Province of the island, a region comprising three coastal districts: Trincomalee, Batticaloa, and Amparai. In the latter district, where sea fishing and paddy farming are the foundations of the local economy, they outnumber the Tamil Hindus and Christians as well as the Sinhalese Buddhists. Throughout the island, the Sri Lankan Muslims or Moors have been historically and culturally linked with the coastal Marakkāyar Muslims of Tamil Nadu and the Māppiḷa Muslims of northern Kerala, a shared heritage from centuries of maritime trade between the Middle East and South Asia. 1 The term ‘Moor’ is an anglicized colonial usage derived from the Portuguese mouro (people of Morocco or the Mahgreb), the label applied to all Muslims in the Portuguese colonial lexicon. Today the more common term is simply ‘Muslim’, but the older term Moor, and its Tamil equivalent (cōṉakar), more accurately distinguishes the ethnicity of the community as Tamil-speaking Sri Lankan Sunni Muslims who follow the Shafi’i school of Islamic law. In the latter respect, they share their south Arabian Shafi’i legal heritage with coastal Muslim communities throughout southern India and Southeast Asia. (2)The ethnic designation of Moor or cōṉakar also serves to distinguish them from other, much smaller Sri Lankan communities that profess Islam: Malays, Bohras, Khojas, and Memons.

(Cont. …)