ஹல்லாஜ் மன்ஸூர் இறைக்காதல்..

(நிலவே என்னிடம் நெருங்காதே என்ற மெட்டு)

ஹல்லாஜ் மன்ஸூர் இறைக்காதல்
அகிலம் போற்றும் உயர் நேசர்
உள்ளம் உருகி பாடுகிறோம்- நாம்
உன்னை எண்ணி வாழுகிறோம்
(ஹல்லாஜ்)

அஹ்லுல் பைத்தில் இலங்கி நிற்கும்- எம்
அற்புத ஜோதி நீயன்றோ
சந்தன மேனியில் கமழும் அதை
சாந்தமாய் எம்மில் சேர்த்திடுவீர்
(ஹல்லாஜ்)

உள்ளக் கதவினை திறந்துவிடு – எம்
ஊனக் கதவை மூடிவிடு
நாயகமே நாம் உன் காவல்
நாடுகிறோம் நாம் உன் வாசல்
(ஹல்லாஜ்)

சொர்க்கத்தின் வாசலைத் திறந்துவிடு-இறைவா
சோபனம் சொல்லி வாழ்த்திடவே
கண்மணி ஹல்லாஜ் நாயகமே-எம்மை
கருணையாக ஏற்றிவிடு
(ஹல்லாஜ்)

பாடியவர்: MP அப்துல் மஜீத் (ஓய்வுபெற்ற நீதிமன்ற உத்தியோகத்தர்)